Producenci

Informacja

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 ......................, dn. ......................

................................................                                                                 

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

NETARO Robert Wójcik
ul. Zielona 24/3
41-500 Chorzów
Tel: 609-095-860
E-mail: sklep@netaro.pl
nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ..................... dotyczącej zakupu towaru/usługi(*)

……………………………………………………………………………………………………........

Data zawarcia umowy/odbioru towaru(*) ........................................
 
Numer konta bankowego do zwrotu zapłaty .............................................................

 

 

 

                                                                                                              ...................................
                                                                                                               podpis konsumenta
                                                                               (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.